Usługi

Usługi prawne świadczone są w sposób wybrany przez Klienta:
w siedzibie Kancelarii
w miejscu wskazanym przez Klienta
drogą elektroniczną

Podmioty gospodarcze

Prawo cywilne: kompleksowe dochodzenie należności: skierowanie wezwanie do zapłaty, złożenie pozwu, uzyskanie sądowego zabezpieczenia należności, przeprowadzenie przez postępowanie sądowe w pierwszej i drugiej instancji, przeprowadzenie przez postępowanie egzekucyjne
Prawo handlowe: rejestracja i likwidacja spółek, stowarzyszeń, fundacji, przekształcanie przedsiębiorstw, sporządzanie umów, statutów i regulaminów, przygotowywanie dokumentacji związanej z Krajowym Rejestrem Sądowym (protokoły zgromadzeń wspólników, zgłaszanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym)
Prawo upadłościowe i naprawcze: sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności klienta w postępowaniu upadłościowym i inne
Prawo pracy: przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników (m.in. przygotowywanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia), negocjacje ze związkami zawodowymi, zwolnienia grupowe

Klienci indywidualni

Prawo rodzinne: rozwody, separacje, małżeńskie umowy majątkowe, podział majątku, sprawy alimentacyjne, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zmiana kontaktów rodzica z dzieckiem, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka, sprawy o ustanowienie rodziny zastępczej
Prawo własności nieruchomości: zniesienie i podział współwłasności, sprawy o zasiedzenie, ustanowienie służebności i dochodzenie związanych z tym odszkodowań
Prawo cywilne: windykacja należności pieniężnych (kierowanie wezwań do zapłaty, sporządzanie pozwów o zapłatę, współpraca z komornikami w celu wykonania wyroku), sprawy konsumenckie, sprawy o odszkodowanie, w tym przeciwko zakładom ubezpieczeń, sprawy o eksmisje, sprawy o odwołanie darowizny, sprawy o ubezwłasnowolnienie
Prawo spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, unieważnienie testamentu, uznanie za niegodnego dziedziczenia
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: pozew o ustalenie stosunku pracy, pozew o odszkodowanie przeciwko pracodawcy, wypadki przy pracy, mobbing
Sprawy cudzoziemców: zgoda na osiedlenie się, karta pobytu, obywatelstwo
Prawo budowlane: pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę, budowa w trybie zgłoszenia
Prawo karne i wykroczeń: zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, prywatny akt oskarżenia, odpowiedź na akt oskarżenia, sprzeciw od wyroku nakazowego
Prawo administracyjne: odwołania, zażalenia, skargi do sądów administracyjnych

Formy świadczenia usług:

Stała obsługa prawna przedsiębiorcy lub podmiotu nie prowadzącego działalności gospodarczej (np. fundacji, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowej)
Reprezentacja w sprawach cywilnych i administracyjnych
Sporządzanie pism w postępowaniu cywilnym i administracyjnym i karnym
Ekspertyza prawna
Projekty umów, regulaminów, statutów, porozumień
Porada prawna
Interpretacja obowiązujących przepisów prawa
Uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami